ข้อมูลโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลแม่ยวม  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต2 มีเนื้อที่ทั้งหมด  22 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา

 สภาพชุมชนโดยรวม

      1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสภาพของชุมชนตั้งอยู่พื้นที่ราบอยู่ห่างจากตัว อำเภอแม่สะเรียง  15 กิโลเมตร
             – มีจำนวนประชากร  965  คน        บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียนได้แก่  วัดบ้านห้วยสิงห์  สถานี อนามัยบ้านห้วยสิงห์  หน่วยรักษาป่าไม้ที่ มส.12  บ้านห้วยสิงห์
             – อาชีพหลักของชุมชนคือ  เกษตรกรรม เนื่องจาก  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและเป็น ชาวไทยภูเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยสิงห์
             – ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ 

     2.    ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษา
                ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพ  ทำนา   ทำไร่
                ร้อยละ  95  นับถือศาสนา  พุทธ

     3.  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน   ชุมชนให้ความร่วมมือ กับสถานศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี
            ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน   ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะ ความเป็นอยู่ยากจน ทำให้คนในชุมชน
             มีเวลาร่วมมือกับโรงเรียนได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงประกอบอาชีพ   บางครั้งการขอความร่วมมือ จะต้องให้เหมาะกับช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตร

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: