ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ตั้งอยู่  ตำบลแม่ยวม   อำเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่14  มิถุนายน พ.ศ. 2482 (จ.ศ. 1301) โดยอาศัยที่ดินในวัดเรียน มีนักเรียนเข้าเกณฑ์บังคับเรียนครั้งแรก  40  คน มีครูทำการสอน 2  คน เปิดทำการสอนประถมศึกษาปีที่ 1  โดยนายมูล  คำภีระ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมา วันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2490 นายหล้า  จันต๊ะได้มารับหน้าที่เป็นครูใหญ่แทนนายมูล  คำภีระ ซึ่งได้ลาออกจากราชการเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง          พ.ศ. 2491  นายบุญศรี   สาริกานนท์ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎรในหมู่บ้านได้ทำการจับจองสถานที่ใหม่ เพื่อเป็นสมบัติของโรงเรียน
ต่อไป มีที่ประมาณ  22  ไร่ 3  งาน  10  ตารางวา  คือเป็นที่อยู่อาศัยเรียนมาถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเปิดเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

1. ด้านการเรียนการสอน
          1.1   สอนหลักสูตรเดิมคือ หลักสูตรก่อนพ.ศ. 2503
          1.2   สอนตามหลักสูตรพ.ศ. 2503 
          1.3   พ.ศ. 2521  หลักสูตรพ.ศ. 2503 มุ่ง
          1.4   มุ่ง เน้น องค์ 4 แห่งการศึกษามี พุทธิศึกษา จริยศึกษา  หัตถศึกษา และพลศึกษา
          1.5   หลักสูตร พ.ศ. 2521 
          1.6   มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ประกอบอาชีพตามควรแก่วัยและสามารถ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามระบอบประชาธิปไตย
                    อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนี้ หลักสูตร พ.ศ. 2521 ยังยึดหลักสำคัญ           3  ประการคือ
                    1.6.1      เป็นการศึกษาเพื่อปวง ชน
                    1.6.2     มุ่ง ให้ผู้เรียนสามารถเอาประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
                    1.6.3      มุ่งสร้างเอกภาพของชาติ

             ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จักทำแผนการสอนของ จังหวัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2521 
โดยมีนายสนิท   ยี่รงค์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเอา กลุ่มวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  สร้างเสริมลักษณะนิสัย  การงานพื้นฐานอาชีพ
มาบูรณาการ โดยยึดเอาเวลาทำการสอนแต่ละวิชา (คาบ) ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการสอนแต่ละชั้นส่วนกลุ่มประสบการณ์พิเศษ แยกเป็นกลุ่มหนึ่ง ทุกกลุ่มของแผนการสอนจะเน้นคุณสมบัติ  4 ประการ แทรกไว้ทุก ๆ จุดประสงค์ ของแผนการสอนทุกวิชา คือ ขยัน  ประหยัด  มีคุณธรรม และเป็นประชาธิปไตย การสอนของครูให้เน้นกระบวนการกลุ่ม เป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กสามารถทำงานในระบบกลุ่มได้ รู้จักหน้าที่ และบทบาทของประธาน  เลขา และสมาชิก ของกลุ่มเป็นอย่างดี
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนยังยึดแผนบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอนทั้ง  8  สาระ จัดทำแผนตามสาระที่บูรณาการเข้ากันได้   ในระดับขั้น   ป.1 – ป.6
 และ  ม.1 – ม.3

  1. ด้านอาคาร สถานที่

พ.ศ. 2449   นาย ลุง   ผ่องพันธ์  สร้างอาคาร ขนาด 4 X 4  เมตร ใต้ถุนสูง 1.5 เมตรให้เป็นที่เรียน
พ.ศ. 2513   ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง ขนาด 3 ห้อง เรียน
พ.ศ. 251     ได้งบประมาณจากทางราชการดังนี้

  1. บ้านพักครู  2 หลัง  ราคา  70,000  บาท
  2. อาคารแบบ ป.1 ฉ  ราคา  250,000  บาท   5 ห้องเรียน
  3. สร้างส้วมซึม ขนาด  3  ที่นั่ง  ราคา 10,000

พ.ศ. 2522   กรป. กลาง สร้างสนามเด็กเล่นให้ 1  สนาม เมื่อวันที่  24  มีนาคม 2522 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างเสาธง เหล็ก ให้โรงเรียน
                     คิดเป็นมูลค่า 12,721  บาท
พ.ศ. 2525  สร้างรั้วโรงเรียนคิดเป็นมูลค่า 26,000  บาท
พ.ศ. 2527  สร้างรั้วโรงเรียนต่อคิดเป็นมูลค่า 21,000  บาท
พ.ศ. 2531   ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ   สร้างสนามฟุตบอล ฟ. 3 จำนวนเงิน  100,000 บาท
                     พร้อมอุปกรณ์ประตู  2 ชุด
พ.ศ. 2533   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนแบบสปช. 601 /25ขนาด 3 ที่นั่ง ราคา 65,000 บาท
พ.ศ. 2534   ในวันเข้าพรรษาปลูกต้นไม้สักเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง จากวันแม่แห่งชาติ  ในวโรกาสที่พระบรมราชินีนาถมีพระชนมา ยุครบ
                    60  พรรษา ในปี2535 จำนวน  40 ต้น
พ.ศ. 2538   ทางโรงเรียนขออนุญาต รื้อบ้านพักครู มาทำห้องสมุดของโรงเรียน โดยแยกจากห้องใต้ถุนอาคารเรียนที่ 1 มาสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเอก เทศ                      แยกจากอาคารเรียนเพื่อบริการนักเรียน
พ.ศ. 2539  ได้ปรับปรุงป้ายของโรงเรียนจากเดิมทำเป็นโครงหลังคาไม้ ป้าย ทำด้วยแผ่นไม้ 
พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
พ.ศ. 2541   ต่อเติมห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใต้ถุนอาคารเรียน  1 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนทั้ง  2  หลัง
                     ปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรของโรงเรียน สร้างรั้วสังกะสีทางทิศใต้ของโรงเรียน
พ.ศ. 2542    ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร  สร้างสนามเด็กเล่น  สร้างรั้วกั้นระหว่างถนนกับสนาม โรงเรียน  ปรับปรุงต่อเติมถังเก็บน้ำของหมู่บ้านที่อยู่ในโรงเรียน
                       จัดทำบ่อเลี้ยงกบ และบ่อเลี้ยงปลาดุก ต่อเติมเพดานห้องอนุบาลปีที่1 ,2
พ.ศ. 2543    ขุดบ่อเลี้ยงปลาโดยประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบทำถนนรอบโรงเรียน 3  เมตร  กรมธรณีวิทยาจัดทำการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อหาน้ำใช้ทำ
                       การเกษตร สร้างโรงจอดรถกว้าง  4 X 9  เมตร
พ.ศ. 2544   สร้างรั้วโรงเรียนด้วยอิฐบล็อกด้านหน้าโรงเรียนจำนวน  45  ช่อง สร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน กว้าง 6  X 18 เมตร
                      สร้างรั้วลวดหนามด้านหลังโรงเรียนยาว 70  เมตร ต่อเติมห้องประถมศึกษาปีที่1 ใต้ถุนอาคารเรียน2  กว้าง  6  X9  เมตร                        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเสาไฟฟ้าในโรงเรียนจำนวน  1  ต้น  ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอาคาร  1  เป็นบางส่วน
พ.ศ. 2545    สร้างห้องน้ำโรงเรียน จำนวน 3  ห้อง สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2  ห้อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
                      เป็นเงิน   265,000  บาท
พ.ศ. 2547    ได้รับบริจาคสร้างห้องสมุด  1  หลัง  เป็นเงิน   350,000  บาท ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนพักนอน
พ.ศ.2548     ได้รับบริจาคสร้างหอพักนักเรียน  1   หลังเป็นเงิน   120,000   บาท

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: