ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา

:: >>   ปีการศึกษา 2551
1. นักเรียนได้ผ่านมาตรฐานในการทำโครงงาน ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต เมืองในหมอกครั้งที่ 8 ระดับดาวเงิน จำนวน 2   โครงงาน
     คือโครงงานเตาเผารีไซเคิล   อาสาสมัครพิทักษ์อากาศ   โครงงานเครื่องเจาะรูคู่ภูมิปัญญา  และโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพได้รับรางวัล
     มาตรฐานดาวเงิน  คือโครงงานยุคาลิปตัสไล่ยุง
2. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์    ระดับภาค จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      และจะได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
3. ได้รับรางวัลชมเชย  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์    ระดับภาค จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.  ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปี
       การศึกษา 2551  โดยโครงงาน จิตสาธารณะ สะอาดกาย  วาจาใจ  เพื่ออนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนคนหลังเขา ผลการ ประกวดได้ระดับ A        และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
5. โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา
6.โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิซีเมนต์ไทยให้เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานโครงการน้องอิ่ม นำนิทรรศการไปจัดแสดงซึ่งคัดเลือกจาก  160
    โรงเรียนทั่วประเทศ มีเพียง  6 โรงเรียนที่ได้นำเสนอและได้รับเครื่องเล่นสนามจากบริษัทมิชลิน
7.ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพร้อมใจกันแปรงฟันหลังอาหาร ระดับภาค
8.ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคคือโครงงานเตาเผารีไซเคิล   อาสาสมัครพิทักษ์อากาศ      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเข้าประกวดโครงงานในระดับประเทศ
9.ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและธนาคารออมสินให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ
10.รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
11. ได้รับรางวัลมาตรฐานดาวเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตเมืองในหมอก  ครั้งที่ 8
12.ได้รับรางวัลมาตรฐานดาวเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยางมะละกอขจัดคราบเปื้อน ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตเมืองในหมอก 
       ครั้งที่ 9
13. รางวัลชนะเลิศ  โครงการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพจากกรมอนามัย
14.ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและธนาคารออมสินให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ
:: >>   ปีการศึกษา 2552
1. บุคลากรได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 7 ปี 2553 
2. บุคลากรได้รับรางวัลของ สกสค.   ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 59  ปีการศึกษา  2552
     จังหวัดนครสวรรค์
4. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการผลงานดีเด่นตาม 5 กลยุทธ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 59  ปีการศึกษา  2552 
     จังหวัดนครสวรรค์
5.  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
     พอเพียงประจำปี  2552
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
7. ครูได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”ระดับประเทศ
 

 

 

:: >>   ปีการศึกษา 2553
1.โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1
2.   ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 60    จังหวัดเชียงราย
3.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
4.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ”ปีที่ 2  มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
5. โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาพอเพียง”
 
:: >>   ปีการศึกษา 2554
1. ครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
2. ครูได้รับรางวัลครูสอนดีระดับจังหวัด
3. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
 
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: